Obchodné podmienky

Ako to u nás funguje:

Sme zákazkové šitie, poskytujúce krajčírske služby, nie klasický internetový obchod s hotovým tovarom. Nepredávame žiaden tovar, ani ho nedržíme na sklade.
Zaslaním objednávky si u nás objednávate službu (ušitie výrobku), nie kúpu tovaru.

Jednoducho to u nás funguje tak, že po zaslaní vašej objednávky, vezmeme nožnice, postriháme materiál (môžete si ho dodať aj sami) a ušijeme z neho priamo výrobok podľa vašich konkrétnych požiadaviek, ktoré ste zadali v objednávke.

Fotografie výrobkov, uvedené v e-shope sú ilustračné, skutočná podoba výrobku sa môže líšiť od vyobrazenia na fotografii. Odtieň farby materiálov sa môže líšiť, závisí od aktuálnej ponuky u dodávateľa materiálu.

 

Obchodné podmienky:

1. ZMLUVNÉ STRANY
Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi zhotoviteľom (výrobcom) a objednávateľom (objednávajúci zákazník). Objednávateľ prijíma platnosť týchto obchodných podmienok objednaním výrobku u zhotoviteľa.
1.1 Prevádzkovateľ (zhotoviteľ)

majiteľom a prevádzkovateľom domény www.mirea.biz, vrátane jej subdomény historicke.mirea.biz je:
Ing. Marián Slejzák, Za kaštieľom 2, Smižany, Slovenská republika
IČO: 33061246, DIČ: 1023515108, neplatca DPH.
Registrácia: FO registrovaná na OU Spišská Nová Ves, číslo živnostenského registra: 810-4528
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, číslo účtu 5037108974/0900
IBAN: SK46 0900 0000 0050 3710 8974 BIC: GIBASKBX


1.2 Objednávateľ (zákazník)

je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za výrobok na stránkach www.mirea.biz. Objednávateľ musí v objednávke presne a pravdivo uviesť adresu doručenia a ostatné kontaktné údaje. Objednávka je príkazom pre zhotoviteľa na realizáciu objednaného, zaplateného výrobku od objednávateľa. Všetky objednávky realizované prostredníctvom www.mirea.biz sú záväzné.


2. KONTAKT A PRACOVNÁ DOBA
Kontaktné údaje nájdete v sekcii "Kontakt".
Otváracie hodiny: pondelok až piatok (14:00 až 16:00)


3. CENY VÝROBKOV
Všetky ceny sú konečné. Nie sme platcami DPH. Ceny výrobkov sú platné tak, ako sú zobrazené v čase zadania objednávky, môžu sa meniť po dohode oboch zmluvných strán, na základe zmeny cien dodávateľov materiálu, nákupných podmienok, dostupnosti materiálu a iných faktorov.


4. OBJEDNANIE VÝROBKU
Objednávateľ berie na vedomie skutočnosť, že zmluvou uzavretou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku sa rozumie zmluva, pri ktorej nedošlo, alebo nemuselo dôjsť k osobnému kontaktu, alebo jednaniu zmluvných strán pri, alebo v súvislosti s jej uzatváraním.
Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj zhotoveného výrobku zhotoviteľa objednávateľovi, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt, nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva zhotoviteľ po overení dostupnosti materiálu a termínu dodania požadovaného výrobku. Zhotoviteľom potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia výrobku, alebo služby a ich počet), cena za výrobok a prepravu, spôsob a termín doručenia.

 

5. OBJEDNÁVKA
Objednávateľ si vyberie požadovaný výrobok v sekcii, v ktorej sa tento výrobok nachádza. V položke výrobku sa nachádza cena výrobku, názov a kód. V objednávkovom liste objednávateľ vyplní všetky potrebné údaje a môže doplniť aj svoje poznámky (požiadavku na zmenu farby, veľkosti,atď....).
Je nutné, aby objednávateľ uviedol v objednávkovom formulári telefónne číslo a e-mail. Zhotoviteľ definitívne potvrdí objednávku, po overení dostupnosti materiálu a dátumu dodania výrobku, zaslaním e-mailu alebo telefonicky.
Objednávku možno stornovať do 24 hodín od objednania, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takáto storno objednávka sa považuje za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného výrobku. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále, ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky.
Objednávka po 24. hodinách sa už nedá zrušiť, ak už došlo k postrihaniu materiálu použitého na výrobu objednaneho výrobku.

 

6. DODACIA LEHOTA
6.1 Na stránke výrobku je uvedená aktuálna doba dodania, kde je uvedený momentálny časový termín výroby a odoslania objednávky. Ak aktuálna doba dodania nie je uvedená, platí odsek 6.2.

 

6.2 Ak je pre objednávateľom vybraný výrobok, materiál na ušitie výrobku dispozícii na sklade, bude zhotovený a vyexpedovaný v rámci SR do 2 - 10 pracovných dní od prijatia objednávky, resp. prijatia platby na účet.


V prípade, že materiál pre ušitie výrobku nie je na sklade, bude objednávateľ o lehote dodania bližšie informovaný. Tá sa pohybuje v rozmedzí 1-4 týždňov. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O tomto bude okamžite informovať objednávateľa.
Ak bude lehota dodania pre objednávateľa neprijateľná, môže od objednávky odstúpiť.


7. ODBER A PREPRAVA

7.1 Poplatky za poštovné a balné
Slovenská republika:
- Úhrada vopred - kuriér DPD - na území SR bez poplatku za poštovné a balné

- Dobierka - kuriér DPD - na území SR bez poplatku za poštovné a balné
Zahraničie:
- Úhrada vopred - kuriér DPD:
Česká republika, Maďarsko, Rakúsko - je poštovné a balné vo výške 5,- €
Poľsko, Nemecko - je poštovné a balné vo výške 10,- €

 

7.2 Preberanie zásielky
- Objednávateľ sa zaväzuje prevziať si objednaný výrobok a zaplatiť za objednaný výrobok dojednanú cenu.
- objednávateľ je povinný si po prebratí zásielky skontrolovať, či prepravovaný výrobok nie je poškodený, alebo nekompletný, alebo nedošlo k zámene. Poškodený, alebo nekompletný výrobok je potrebné vyznačiť u prepravcu, a urýchlene kontaktovať zhotoviteľa. Ak objednávateľ zásielku dostal nepoškodenú, ale v balení chýba výrobok, alebo je iný, ako si objednal, musí uplatniť reklamáciu do dvoch pracovných dní od prevzatia dodávky, inak sa dodávka považuje za kompletnú a bezchybnú.
- Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania zásielky, zavinené doručovateľom a za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom.

 

8. PLATOBNÉ PODMIENKY
Za objednané výrobky cez www.mirea.biz môže byť platba vykonaná spôsobmi:
- úhrada na účet - na e-mail zadaný pri objednávke príde vystavená faktúra, v ktorej budú všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky (variabilný symbol, číslo účtu, suma). Realizácia dodania objednaného výrobku bude až po uhradení, ak sa nedohodne inak.
- dobierka - zaplatenie kuriérovi v hotovosti pri prevzatí zásielky.

 

9. ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIA
Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení.

Záručné podmienky vo formáte PDF sú k dispozícii tu: Záručné podmienky


Pokyny k ošetrovaniu výrobkov, záručné podmienky pre jednotlivé výrobky:
Pokyny k ošetrovaniu výrobkov: Historické odevy


- odoslaním objednávky objednávateľ prehlasuje, že sa oboznámil so Záručnými podmienkami a pokynmi k ošetrovaniu výrobkov.
Doklad o prevzatí výrobku (zaplatení) si dôkladne uschovajte.
V prípade, že výrobok, ktorý objednávateľ obdržal, je akokoľvek poškodený, je povinný o tom bezodkladne informovať zhotoviteľa. Spôsob reklamácie bude dohodnutý individuálne.


10. REKLAMAČNÝ PORIADOK
Záruka na výrobky je 24 mesiacov, ak nie je pri výrobku uvedené inak. Reklamácia je vybavovaná maximálne do 30-tich pracovných dní odo dňa prijatia výrobku na reklamáciu. Objednávateľ je povinný bezodkladne reklamovať chyby výrobku zhotoviteľovi. Akákoľvek chyba výrobku musí byť uplatnená do konca záručnej doby výrobku. Pri reklamácii výrobku je potrebné spolu s reklamovaným výrobkom poslať kópiu faktúry (dodacieho listu) a v prípade že bol vystavený záručný list, tak jeho originál. Náklady na dopravu od objednávateľa k zhotoviteľovi hradí objednávateľ, dopravu výrobku späť k objednávateľovi hradí zhotoviteľ. V prípade, že ide o neoprávnenú reklamáciu náklady na spiatočnú dopravu hradí objednávateľ.
Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
- Stratou pokladničného dokladu, resp. iného dokladu, ktorý potvrdzuje kúpu výrobku u nás.
- Ak dňom prevzatia výrobku do opravy vypršala záručná doba
- Mechanickým poškodeným výrobku
- Neodborným ošetrovaním
- Prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach
- Výrobok bol poškodený živlami
- Nedodržaním pokynov k ošetrovaniu výrobku
Ak dôjde k poškodeniu výrobku zo strany objednávateľa, zhotoviteľ nie je povinný výrobok vymeniť, alebo nahradiť škodu.
Reklamácia poškodeného výrobku jeho nesprávnym používaním, nesprávnym ošetrovaním, alebo nesprávnym praním sa neakceptuje pre svoju neopodstatnenosť, pretože poškodenie spôsobil zákazník svojim nesprávnym konaním. Preto si vždy dôkladne preštudujte pokyny k používaniu a ošetrovaniu výrobku a pozrite znaky poukazujúce na správne zaobchádzanie a čistenie daného výrobku ("visačka" - návod ošetrovania pri všetkých doplnkoch a pod).
Reklamácie sa vybavujú:
telefonicky (každý pracovný deň od 9:00 – 16:00)
mailom (e-maily zasielajte na adresu: mirea@mirea.biz)
poštou (listy zasielajte na adresu uvedenú v sekcii "Kontakt")


11. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Odstúpenie od zmluvy sa riadi zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Objednávateľ je pri nákupe prostredníctvom e-shopu oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od uzavretej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia výrobku, alebo služby.
- objednávateľ môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť v listinnej podobe alebo aj prostredníctvom e-mailu
- ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru, alebo služby zhotoviteľovi
- objednávateľ výslovne súhlasí, že v prípade odstúpenia od zmluvy mu bude bude platba vrátená bezhotovostným prevodom na účet. Objednávateľ je povinný pri odstúpení od zmluvy uviesť číslo účtu, na ktoré mu bude uhradená suma vrátená
- pre odstúpenie od zmluvy môžete použiť tento formulár, vyplniť ho a zaslať na našu adresu poštou, alebo emailom.
Formulár na odstúpenie od zmluvy
Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
- odoslaním objednávky objednávateľ prehlasuje, že sa oboznámil s Poučením o uplatení práv spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a Formulárom na odstúpenie od zmluvy.


12. ALTERTNATÍVNE RIEŠENIE SPORU
Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na mirea@mirea.biz), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona

391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


13. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Odoslaním údajov vyjadruje objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú, s výnimkou poštovej dopravnej spoločnosti, ďalej poskytované tretím osobám, ani inak komerčne využívané.
Na konci kalendárneho roka sú vymazávané z našej databázy, zostávajú výlučne v ekonomickej účtovnej agende.
V prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom), si vyhradzujeme právo ustúpiť od záruky bezpečnosti. Vyššie uvedené pravidlá používania osobných údajov neplatia len v tejto situácii.


14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
- Všetky vzťahy vznikajúce medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR.
- Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
- Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
- Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť.Kontaktné telefónne číslo: 0905 474 279   
(v pracovných dňoch: 9:00 - 16:00)